Dla biznesu

Ogłoszenia i przetargi

Ogłoszenia i przetargi

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. jest zamawiającym sektorowym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i udziela zamówień w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności określonych w art. 132 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zarządzanie lotniskami. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do udzielania zamówień sektorowych tę ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówień jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Powyższe kwoty zostały określone w § 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju  dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz 2450) i wynoszą odpowiednio – dla dostaw i usług kwotę 428 000 euro oraz – dla robót budowlanych kwotę 535 000 euro (od 1 stycznia 2020r.). Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453) równowartość powyższych kwot wyrażona w złotych wynosi odpowiednio – dla dostaw i usług kwotę 1 827 260 zł oraz – dla robót budowlanych kwotę 22 840 755 zł (od 1 stycznia 2020 r.).

Kontakt w sprawach związanych z postępowaniami przetargowymi:

Anna Matuszewska
Kierownik Działu Projektów i Przetargów
tel. (+48 42) 683 52 10 wewn. 1139,
fax (48 42) 683 52 06,
e-mail: a.matuszewska@airport.lodz.pl

Artur Fraj
Dyrektor Handlowy
Prokurent
tel. (+48 42) 683 52 10 wewn. 1174,
fax (48 42) 683 52 06,
e-mail: a.fraj@airport.lodz.pl

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. zaprasza:

  • do udziału w postępowaniach przetargowych prowadzonych na podstawie: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz na podstawie procedur wewnętrznych,
  • do udziału w e-aukcjach (aukcja elektronicznych) prowadzonych na elektronicznej platformie aukcyjnej,
  • do udziału w dialogach technicznych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Dialogi techniczne prowadzone są zgodnie z art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,
  • do udziału w innych postępowaniach, naborach lub konkursach organizowanych przez Port Lotniczy Łódź.
Informacje o poszczególnych ogłoszeniach dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta

Przydatne linki